DATES DE MATRÍCULA:

CFGM - DEL 12 AL 16 DE JULIOL 

CFGS - DEL 19 AL 23 DE JULIOL

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades  (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

TRÀMIT DE MATRÍCULA

 

L'Escola d'Hostaleria d'Osona gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies i els alumnes haurien de portar tota la documentació emplenada i signada des de casa per agilitzar el tràmit.

CFGM - DEMANA CITA PREVIA FENT CLICK AQUI

CFGS- DEMANA CITA PREVIA FENT CLICK AQUI

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR/ENVIAR :

 1. Fotocòpia del DNI

 2. Fotocòpia de la tarjeta sanitària

 3. Fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor per menors d'edat

 4. Fotocòpia del llibre de família per menors d'edat

 5. Fotocòpia del carnet de vacunes

 6. Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

 7. Dades acadèmiques d'accés: còpia del resguard del titol d'ESO o prova o qualificació que doni l'accés

 8. Comprovant de tranferència

 9. Full de dades bancàries

 10. Carta de compromís-Institut

 11. Cartes de compromís DUAL (1 y 2)

 12. Autorització sortides i cas d'accident

 13. Autorització drets d'imatge

GESTIÓ DE VESTUARI I MALETÍ DE GANIVETS

L'Escola d'Hostaleria té un acord amb l'empresa CONFEX per la gestió del vestuari. L'alumne té dues opcions:

TONA

Dies 12, 13 I 15 de juliol amb la cita previa de la matrícula.

Preus:

BARCELONA

CONFEX S.A 

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 413 Bjos. 

Telf. 902 160 395 

e-mail: confex@confex.es

MALETÍ DE GANIVETS

Cal contactar amb l'empresa EquipVic per encarregar el maletí de ganivets. Un cop encarregat el maletí es marcarà i serà entregat a l'alumne.

 

EquipVic
C/ Serrallers, 8
08551 - Tona
Barcelona

 

Telèfon
938 125 500 

ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR EL MALETÍ I L'UNIFORME PER COMENÇAR EL CICLE

CAL TENIR EN COMPTE:

1. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. Els centres han d'informar al Departament d'Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d'accés.

2. Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

3. Periode de matrícula de la segona fase d'admissió del 7 al 10 de setembre 2021.