DATES DE MATRÍCULA: DE L'1 AL 7 DE SETEMBRE

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades  (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

TRÀMIT DE MATRÍCULA

 

1. OPCIÓ PRESENCIAL. L'Escola d'Hostaleria d'Osona gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies i els alumnes hauran de portar tota la documentació cumplimentada des de casa.

DEMANA CITA PREVIA FENT CLIK AQUI

2. OPCIÓ TELEMÀTICA. La gestió presencial es pot substitutir per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre (secretariaeho@iestona.net) dins del termini de matrícula. El centre respondrà amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR/ENVIAR :

 1. Fotocòpia del DNI

 2. Fotocòpia de la tarjeta sanitària

 3. Fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor per menors d'edat

 4. Fotocòpia del llibre de família per menors d'edat

 5. Fotocòpia del carnet de vacunes

 6. Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

 7. Dades acadèmiques d'accés: còpia del resguard del titol d'ESO o prova o qualificació que doni l'accés

 8. Comprovant de tranferència

 9. Full de dates bancàries

 10. Carta de compromís

 11. Carta de compromís DUAL (només CFGS)

 12. Autorització sortides i cas d'accident

 13. Autorització drets d'imatge

GESTIÓ DE VESTUARI I MALETÍ DE GANIVETS

L'Escola d'Hostaleria té un acord amb l'empresa CONFEX per la gestió del vestuari. L'alumne té dues opcions:

BARCELONA

CONFEX S.A NOM

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 413 Bjos. 

Telf. 902 160 395 / Fax: 93 423 46 08 

e-mail: confex@confex.es

Juliol de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.00 de dilluns a divendres.

Agost de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres. Vacances la setmana del 10 al 16 d’agost.

 

TONA

Dies 2, 3 I 4 de setembre amb la cita previa de la matrícula.

Preus:

MALETÍ DE GANIVETS

Cal contactar amb l'empresa EquipVic per encarregar el maletí de ganivets. Un cop encarregat el maletí es marcarà i serà entregat a l'alumne.

 

EquipVic
C/ Serrallers, 8
08551 - Tona
Barcelona

 

Telèfon
938 125 500 

ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR EL MALETÍ I L'UNIFORME PER COMENÇAR EL CICLE

CAL TENIR EN COMPTE:

1. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació. Els centres han d'informar al Departament d'Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d'accés.

2. Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

3. Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 18 de setembre de 2020.